Política de Privacidade

Política de Privacidade

1. IDENTIFICACIÓN

• Identidade: TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA 
• NIF: 79327812F  
• Dirección:  C/ RAFAEL JUAN, 44 15130  CORCUBION

2. INFORMACIÓN E CONSENTIMENTO.

Mediante a aceptación da presente Política de Privacidade, o usuario queda informado e presta o seu consentimento libre, informado, específico e inequívoco para que os datos persoais que facilite a través da páxina web situada na URL www.casadabalea.com en diante, o “Sitio web”) sexan tratados por TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA, así como os datos derivados da súa navegación e aqueloutros datos que poida facilitar nun futuro a TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA  de forma clara e sinxela, para facilitar a súa comprensión, determinando libre e voluntariamente se desexa facilitar os seus datos persoais a TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA.

3. OBRIGATORIEDADE DE FACILITAR OS DATOS.

Os datos solicitados nos formularios do Sitio web son con carácter xeral, obrigatorios (salvo que no campo requirido especifíquese o contrario) para cumprir coas finalidades establecidas. 

Por tanto, se non se facilitan os mesmos ou non se facilitan correctamente non poderán atenderse as mesmas, sen prexuízo de que poderá visualizar libremente o contido do Sitio web.

4. CON QUE FINALIDADE TRATARÁ TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA Os DATOS PERSOAIS DO USUARIO?

Os datos persoais facilitados a través do Sitio web serán tratados por TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA conforme ás seguintes finalidades:

1. Datos facilitados para a realización de reservas, tanto a través do Sitio web como por email para reservas individuais ou de grupos:

• Xestionar a realización das reservas solicitadas polo usuario
• Envío da confirmación ou documentación da reserva realizada
• No suposto de prestar o consentimento para iso, o envío de comunicacións comerciais por parte de TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA

2. Datos facilitados para darse de alta como usuario para a reserva en TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA:

• Xestionar a súa solicitude de alta ou baixa polo usuario. 
• Verificar que o usuario cumpre coas esixencias para darse de alta, sempre que TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA considéreo conveniente. 
• Trámite e resposta ás posibles solicitudes de información que realice o usuario. 
• Para o envío de comunicacións comerciais personalizadas por parte de TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA.

3. Datos facilitados para OPINIÓNS na web  titularidade de TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA:

• Xestionar a publicación dos seus comentarios no Sitio web.
• No caso de que iso sexa necesario, realizar un control do contido dos comentarios dos usuarios e, no seu caso, eliminar aqueles cuxo contido non se adecúe ás condicións aplicables ao presente Sitio web a criterio de TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA.

4. Datos facilitados para a modificación e cancelación de reservas:

• Xestionar das solicitudes de modificación ou cancelación dos seus reservas solicitadas polo usuario a TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA.
• Remitirlle a contestación á solicitude exposta a TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA.

5. Datos proporcionados nos formularios de contacto e páxina web:

• Xestionar as solicitudes de contacto e información do usuario a través das canles dispostas para iso nos sitios web de TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA
• Xestión da petición exposta.

6. Datos proporcionados polo usuario en caso de recuperación de reservas:

• Envío do recordatorio da reserva non finalizada polo usuario ou, no seu caso, das procuras realizadas polo usuario

5. QUE DATOS DO USUARIO TRATARÁ TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA?

TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA tratará as seguintes categorías de datos do usuario:

1. Datos facilitados para a realización de reservas, tanto a través do Sitio web como por email, para reservas individuais ou de grupos: 

• Datos identificativos: nome, apelidos, nacionalidade.
• Datos de contacto: dirección de correo electrónico, número de teléfono.
• Datos de transacción de bens e servizos en TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA: Produtos e servizos adquiridos ou sobre os que mostres interese.
• Preferencias de estancia.
• Datos económicos, financeiro e de seguros.
• Outros datos: datos facilitados polos propios interesados nos campos abertos ou a través da chamada realizada

2. Datos facilitados para darse de alta como usuario rexistrado en TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA:

• Datos identificativos: nome, apelidos, domicilio, nacionalidade.
• Datos de contacto: dirección de correo electrónico, número de teléfono. 
• Códigos ou claves de identificación de usuario e/ou titular.
• Datos de detalle de emprego: profesión, sector.

3. Datos facilitados para publicacións nas OPINIÓNS na web titularidade de TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA:

• Datos identificativos: nome, apelidos.
• Datos de contacto: país de residencia, dirección de correo electrónico.
• Datos de navegación.

4. Datos facilitados para a modificación e cancelación de reservas:

• Datos identificativos: nome, apelidos
• Datos de contacto: dirección de correo electrónico, número de teléfono.
• Datos de transacción de bens e servizos
• Datos económicos, financeiro e de seguros.
• Outros datos: datos facilitados polos propios interesados nos campos abertos dos formularios dispostos no Sitio web ou nos documentos adxuntos.

5. Datos proporcionados nos formularios de contacto e páxina web:

• Datos de identificación: nome, apelidos
• Datos de contacto: dirección de correo electrónico, número de teléfono.
• Datos de transacción de bens e servizos en TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA:
• Datos económicos, financeiro e de seguros.
• Outros datos: datos facilitados polos propios interesados nos campos abertos dos formularios dispostos no Sitio web ou nos documentos adxuntos.

6. Datos proporcionados polo usuario para  recuperación de reservas:

• Datos de contacto: dirección e correo electrónico.

6. CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS DATOS DO USUARIO?

A lexitimación do tratamento dos seus datos persoais, serán as seguintes:

1. Para a realización de reservas, tanto a través do Sitio web como por email, para reservas individuais ou de grupos e salas: a execución do contrato entre as partes. Para a execución de análise sobre a utilización da web, o interese lexítimo de TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA 
2. Para a xestión do alta como usuario para a reserva no consentimento solicitado e, nos supostos de verificación cumprimento das condicións por parte do usuario, así como para a execución de análise sobre a utilización da web, o interese lexítimo de TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA. Con todo, en caso de retirar o seu consentimento, iso non afectará á  licitud dos tratamentos efectuados con anterioridade.
3. Para a xestión e publicación dos comentarios ou publicacións enviados polos usuarios en OPINIÓNS titularidade de TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA: no consentimento prestado polo usuario e, nos supostos de execución de análise do Sitio web, comprobar as preferencias e comportamentos dos usuarios, así como realizar un control do contido dos comentarios, interese lexítimo de TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA. En caso de retirar o seu consentimento ao tratamento de publicación dos comentarios, o mesmo será eliminado por TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA do Sitio web.
4. Para a modificación e/ou cancelación do seu reserva na execución do contrato entre as partes. 
5. Para o envío dos formularios de contacto e páxina web: no consentimento prestado polo usuario. 
6. Para o envío do recordatorio de recuperación de reservas: no consentimento prestado polo usuario. 
7. Os consentimentos obtidos para as finalidades mencionadas son independentes polo que o usuario poderá revogar só un deles non afectando aos demais. 

Para revogar o devandito consentimento, o Usuario poderá contactar con TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA. a través das canles seguintes: info@casadabalea.com 

7. CON QUE DESTINATARIOS COMPARTIRANSE Os DATOS DO USUARIO?

Adicionalmente, os datos poderán ser accesibles por provedores de TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA, sendo devandito acceso o necesario para o adecuado cumprimento das obrigacións legais e/ou das finalidades anteriormente indicadas. Devanditos provedores non tratarán os seus datos para finalidades propias que non fosen previamente informadas por TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA.

8. TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS DE DATOS

Non se realizan transferencias internacionais de datos.

9. CONSERVACIÓN DOS DATOS

Os seus datos serán conservados durante os seguintes prazos: 

1. Datos facilitados para a realización de reservas, tanto a través do Sitio web como por email, para reservas individuais ou de grupos e salas: serán conservados durante a relación contractual e, unha vez finalizada a mesma, durante o prazo de prescrición das accións legais que se poidan derivar da mesma.
2. Datos facilitados para darse de alta como usuario rexistrado en TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA: sempre que o usuario non revogue o consentimento prestado. Con todo, en caso de retirar o seu consentimento, iso non afectará á  licitud dos tratamentos efectuados con anterioridade.
3. Datos facilitados para as OPINIÓNS publicadas na web titularidade de TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA: Os datos serán conservados sempre que o usuario non revogue o consentimento outorgado.
4. Datos facilitados para a modificación e cancelación de reservas: serán conservados durante a relación contractual e, unha vez finalizada a mesma, durante o prazo de prescrición das accións legais que se poidan derivar da mesma.
5. Datos proporcionados nos formularios de contacto e páxina web: serán conservados durante o prazo necesario para dar trámite e contestación á súa solicitude e, unha vez finalizado o mesmo, durante o prazo de prescrición das accións legais derivadas da citada solicitude.

10. RESPONSABILIDADE DO USUARIO.

O usuario:

• Garante que é maior de dezaoito (18) anos e que os datos que facilita a TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA son verdadeiros, exactos, completos e actualizados. Para estes efectos, o usuario responde da veracidade de todos os datos que comunique e manterá convenientemente actualizada a información facilitada, de tal forma que responda á súa situación real.
• Garante que informou aos terceiros dos que facilite os seus datos, en caso de facelo, dos aspectos contidos neste documento. Así mesmo, garante que obtivo a súa autorización para facilitar os seus datos a TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA para os fins sinalados.
• Será responsable das informacións falsas ou inexactas que proporcione a través do Sitio web e dos danos e prexuízos, directos ou indirectos, que iso cause a TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA ou a terceiros

11. EXERCICIO DE DEREITOS.

O usuario pode enviar un escrito a TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA, á dirección indicada no encabezado da presente Política, ou ben por medio dun correo electrónico á dirección info@casadabalea.com achegando fotocopia do seu documento de identidade, en calquera momento e de maneira gratuíta, para:

• Revogar os consentimentos outorgados.
• Obter confirmación acerca de se en TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA están a tratarse datos persoais que  conciernen ao usuario ou non.
• Acceder aos seus datos persoais.
• Rectificar os datos inexactos ou incompletos.
• Solicitar a supresión dos seus datos cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.
• Obter de TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA a limitación do tratamento dos datos cando se cumpra algunha das condicións previstas na normativa de protección de datos.
• Solicitar a  portabilidad dos datos facilitados polo Usuario naqueles casos previstos na normativa.
• Interpoñer unha reclamación relativa á protección dos seus datos persoais ante a Axencia Española de Protección de Datos na dirección Cale de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, cando o interesado considere que TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA vulnerou os dereitos que lle son recoñecidos pola normativa aplicable en protección de datos.

12. MEDIDAS DE SEGURIDADE

TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA tratará os datos do usuario en todo momento de forma absolutamente confidencial e gardando o preceptivo deber de secreto respecto dos mesmos, de conformidade co previsto na normativa de aplicación, adoptando para o efecto as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos seus datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos.

Esta web utiliza cookies para mellorar a experiencia do usuario. Se continua navegando consideramos que acepta o uso de cookies. OK Máis información