Aviso Legal

Aviso Legal

1. INTRODUCIÓN

O acceso, navegación e utilización do Sitio web www.casadabalea.com (en diante, o “Sitio web”) implica a aceptación expresa e sen reservas de todos os termos das presentes condicións de uso, tendo a mesma validez e eficacia que calquera contrato celebrado por escrito e asinado.
 
O seu  observancia e cumprimento será esixible respecto de calquera persoa que acceda, navegue ou utilice a Web. Se vostede non está de acordo cos termos expostos, non acceda, navegue ou utilice ningunha páxina do sitio web.

1. DATOS DA EMPRESA

• Titular: TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA
• Domicilio social:  C/ RAFAEL JUAN, 44 15130  CORCUBION.
• CIF: 79327812F  

2. OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN.

As presentes condicións de uso regulan o acceso, navegación e utilización do Sitio web, sen prexuízo que TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA resérvase o dereito para modificar a presentación, configuración e contido da Web, así como as condicións requiridas para o seu acceso e/ou utilización. O acceso e utilización dos contidos do Sitio web tras a entrada en vigor das súas modificacións ou cambios supoñen a aceptación dos mesmos. 

Con todo, o acceso a determinados contidos e a utilización de determinados servizos pode atoparse sometido a determinadas condicións particulares, que serán, en todo caso, claramente mostradas e deberán ser aceptadas expresamente por parte dos usuarios. Estas condicións particulares, poderán substituír, completar ou, no seu caso, modificar as presentes condicións de uso particulares. 

TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA resérvase o dereito para modificar os termos e condicións aquí estipuladas, total ou parcialmente, publicando calquera cambio na mesma forma en que aparecen estas condicións de uso ou a través de calquera tipo de comunicación dirixida aos usuarios.

3. ACCESO E REXISTRO.

O acceso e navegación polo Sitio web non requiren rexistro. Con todo, para a compra de determinados servizos, reserva dos mesmos ou beneficiarse de certos programas, entre outros, será necesario cumprimentar os formularios web habilitados para o efecto. O rexistro no Sitio web é, salvo que se indique expresamente o contrario, gratuíto. 

No caso de que non contes con usuario e contrasinal de acceso ás nosas plataformas privadas, aloxada no Sitio web, deberás rexistrarche desde as ligazóns e/ou formularios habilitados para o efecto, onde deberás introducir todos os teus datos reais e veraces, dado que será a única forma que teremos de poder procesar os posibles pedidos que realices no futuro, así como xestionar correctamente a nosa relación comercial. 

Queda prohibido o acceso ao Sitio web por parte de menores de idade. 

Baixo ningún concepto TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA responsabilizarase da veracidade dos datos de rexistro facilitados polos usuarios finais, polo que cada un destes son os responsables das posibles consecuencias, erros e fallos que posteriormente poidan derivarse da falta de veracidade dos datos.

3.1. REQUISITOS PARA REXISTRARSE COMO USUARIO.

É requisito imprescindible para poder rexistrarse como usuario ser maior de 18 anos, e proporcionar todos os datos requiridos e catalogados como obrigatorios. A este respecto, TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA en cada un dos formularios de rexistro indicaranse as condicións particulares a cumprir polo usuario. TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA resérvase o dereito para solicitar a información necesaria ou realizar as accións tendentes a corroborar que o usuario rexistrado cumpre coas condicións esixidas por TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA para o seu rexistro. 

Do mesmo xeito, o usuario rexistrado asume que a súa conta como usuario é persoal e intransferible. 

Baixo ningún concepto está permitida a cesión da conta de usuario rexistrado entre diferentes persoas.

3.2. BAIXA COMO USUARIO REXISTRADO

En calquera momento, os usuarios poden solicitar a súa baixa da plataforma aloxada no Sitio web bastando para iso coa posta en contacto con TERESA  DO ASPERXO  PAMPIN GARCIA polos medios que se indiquen en cada un dos rexistros ou plataformas. 

En calquera caso, unha vez efectuada a baixa, o usuario poderá solicitar un novo rexistro como cliente, quedando reservada a facultade de TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA de non admitir devandito rexistro nos casos concretos especificados na cláusula denominada “Usos non autorizados” ou en caso de conflito ou controversia suscitados entre as partes, por resolver ou finalizado con recoñecemento de culpa ou neglixencia do cliente e/ou prexuízo a TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA, aos seus colaboradores e asociados ou aos seus usuarios, clientes ou potenciais clientes.

4. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA é titular ou, no seu caso, conta as licenzas correspondentes sobre os dereitos de explotación de propiedade intelectual e industrial do Sitio web, así como dos dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre a información, materiais e contidos da mesma. 

En ningún caso entenderase que o acceso, navegación e utilización do Sitio web por parte do usuario implica unha renuncia, transmisión, licenza ou cesión total ou parcial dos devanditos dereitos por parte de TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA. O usuario dispón dun dereito de uso dos contidos e/ou servizos do Sitio web dentro dun ámbito estritamente doméstico. 

As referencias a marcas ou nomes comerciais rexistrados, ou outros signos distintivos, xa sexan titularidade de TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA ou de terceiras empresas, levan implícitas a prohibición sobre o seu uso sen o consentimento de TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA ou dos seus lexítimos titulares. En ningún momento, salvo manifestación expresa en contrario, o acceso, navegación ou utilización do Sitio web e/ou dos seus contidos, confire ao usuario dereito algún sobre signos distintivos nel incluídos. 

Quedan reservados todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre os contidos e/ou servizos do Sitio web e, en particular, queda prohibido modificar, copiar, reproducir, comunicar publicamente, transformar ou distribuír, por calquera medio e baixo calquera forma, a totalidade ou parte dos contidos incluídos na Web, para propósitos públicos ou comerciais, se non se conta coa autorización previa, expresa e por escrito de TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA ou, no seu caso, do titular dos dereitos correspondentes. 

No caso de que o usuario envíe información de calquera tipo a TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA a través calquera das canles habilitadas para o efecto, o usuario declara, garante e acepta que ten dereito a facelo libremente, que dita información non infrinxe ningún dereito de propiedade intelectual, industrial, secreto comercial ou calquera outros dereitos de terceiros, e que dita información non ten carácter confidencial nin é prexudicial para terceiros. 

O usuario recoñece asumir a responsabilidade, deixando indemne a TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA por calquera comunicación que forneza persoalmente ou ao seu nome, alcanzando dita responsabilidade sen restrición algunha a exactitude, legalidade, orixinalidade e titularidade da mesma.

5. LIGAZÓNS

5.1 LIGAZÓNS A OUTRAS PÁXINAS WEB

No caso de que no Sitio web mostrásense ligazóns a outras páxinas web mediante diferentes botóns,  links,  banners ou contidos embebidos, TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA informa que estes se atopan directamente xestionados por terceiros, non tendo TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA nin medios humanos, nin técnicos para coñecer de forma previa e/ou controlar e/ou aprobar toda a información, contidos, produtos ou servizos facilitados por outros sitios web aos que se poidan establecer ligazóns desde o presente Sitio web. 

En consecuencia, TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA non poderá asumir ningún tipo de responsabilidade por calquera aspecto relativo á páxina web á que se puidese establecer unha ligazón desde o Sitio web, en concreto, a título enunciativo e non  limitativo, sobre o seu funcionamento, acceso, datos, información, arquivos, calidade e fiabilidade dos seus produtos e servizos, as súas propias ligazóns e/ou calquera dos seus contidos, en xeral. 

Neste sentido, se os usuarios tivesen coñecemento efectivo de que as actividades desenvolvidas a través destas páxinas web de terceiros son ilegais ou contraveñen a moral e/ou a orde pública, deberán comunicalo inmediatamente a TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA para os efectos de que se proceda a  deshabilitar a ligazón de acceso ás mesmas, acción que levará a cabo no menor tempo posible. 

En calquera caso, o establecemento de calquera tipo de ligazón desde o Sitio web a outra páxina web allea non implicará que exista algún tipo de relación, colaboración ou dependencia entre TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA e o responsable da páxina web allea.

5.2 LIGAZÓNS A OUTRAS PÁXINAS WEBS

TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA pon ao dispor dos usuarios, a través de diferentes ferramentas e aplicacións, medios de ligazón que permiten aos usuarios acceder a canles e páxinas en diferentes. A instalación destas aplicacións no Sitio web ten por único obxecto facilitar aos usuarios o acceso ás devanditos canles nas diferentes plataformas e redes sociais. 

O establecemento destas aplicacións non implica a existencia de relación algunha entre TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA e o propietario, fabricante ou distribuidor da plataforma enlazada, como tampouco a aceptación e aprobación por parte de TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA dos seus contidos e/ou servizos, sendo o seu propietario, fabricante ou distribuidor o único responsable dos mesmos. 

En ningún caso, TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA comparte con tales propietarios de tales páxinas webs externas, ningún tipo de información privada sobre os seus usuarios, sendo a súa única finalidade facilitar o acceso a elas por parte dos usuarios. ?Neste sentido, toda a información que o propio usuario desexe proporcionar a estas plataformas e/ou páxinas webs externas, será baixo a súa propia responsabilidade, non intervindo no devandito proceso
 TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA. 

Debido a que TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA non ten control algún sobre o contido aloxado nas devanditos canles, o usuario recoñece e acepta que TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA non asume responsabilidade algunha polo contido nin polos servizos aos que o usuario poida acceder nas devanditas páxinas nin por calquera contido, produtos, servizos, publicidade, nin calquera outro material dispoñible nos mesmos. Por tal motivo, o usuario debe extremar a prudencia na valoración e utilización da información, contidos e servizos existentes nas canles enlazadas, e sobre a información propia ou de terceiros que queira compartir nas devanditos canles.

5.3 LIGAZÓNS NOUTRAS PÁXINAS WEB CON DESTINO Ao SITIO WEB

TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA non autoriza o establecemento dunha ligazón ao presente Sitio web desde outras páxinas web que conteñan materiais, información ou contidos ilícitos, ilegais, degradantes, obscenos e, en xeral, que contraveñan as leis, a moral ou á orde pública, ou as normas sociais xeralmente aceptadas. 

En todo caso, os usuarios poderán establecer ligazóns nas súas respectivas páxinas web a condición de que soliciten a autorización previa e expresa a TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA. 

TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA non ten facultade nin medios humanos e técnicos para coñecer, controlar nin aprobar toda a información, contidos, produtos ou servizos facilitados por outros sitios web que teñan establecidos ligazóns con destino ao presente Sitio web. TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA non asume ningún tipo de responsabilidade por calquera aspecto relativo ás páxinas web que establecen esa ligazón con destino ao presente Sitio web, en concreto, a título enunciativo e non  taxativo, sobre o seu funcionamento, acceso, datos, información, arquivos, calidade e fiabilidade dos seus produtos e servizos, as súas propias ligazóns e/ou calquera dos seus contidos, en xeral.

6. CONDICIÓNS DE USO DO SITIO WEB

Non está permitido e, por tanto, as súas consecuencias serán da exclusiva responsabilidade do usuario, o acceso ou a utilización do Sitio web con fins ilegais ou non autorizados, con ou sen finalidade económica, e, máis especificamente e sen que a seguinte listaxe teña carácter absoluto, queda prohibido:

1. Usar o Sitio web en forma algunha que poida provocar danos, interrupcións,  ineficiencias ou defectos na súa funcionalidade ou no computador dun terceiro;
2. Usar o Sitio web para a transmisión, a instalación ou a publicación de calquera virus, código  malicioso ou outros programas ou arquivos prexudiciais;
3. Usar o Sitio web para recoller datos de carácter persoal doutros usuarios;
4. Rexistrarse a través do Sitio web cunha identidade falsa, suplantado a terceiros ou utilizando un perfil ou realizando calquera outra acción que poida confundir a outros usuarios sobre a identidade da orixe dunha mensaxe;
5. Acceder sen autorización a calquera sección do Sitio web, a outros sistemas ou redes conectadas á Plataforma, a ningún servidor de TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA nin aos servizos ofrecidos a través do Sitio web, por medio de  pirateo ou falsificación, extracción de contrasinais ou calquera outro medio ilexítimo;
6. Quebrantar, ou tentar quebrantar, as medidas de seguridade ou autenticación do Sitio web ou de calquera rede conectada á mesma, ou as medidas de seguridade ou protección inherentes aos contidos ofrecidos no Sitio web;
7. Levar a cabo algunha acción que provoque unha saturación desproporcionada ou innecesaria na infraestrutura do Sitio web ou nos sistemas ou redes de TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA, así como nos sistemas e redes conectados ao Sitio web; ou
8. Impedir o normal desenvolvemento dun evento, concurso, promoción ou calquera outra actividade dispoñible a través do Sitio web ou calquera das súas funcionalidades, xa sexa alterando ou tratando de alterar, ilegalmente ou de calquera outra forma, o acceso, participación ou funcionamento daqueles, ou falseando o resultado dos mesmos e/ou utilizando métodos de participación fraudulentos, mediante calquera procedemento, e/ou a través de calquera práctica que atenche ou vulnere de ningún xeito as presentes Condicións de uso.

O incumprimento de calquera das anteriores obrigacións polo usuario, poderá levar aparellada a adopción por TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA das medidas oportunas amparadas en Dereito e no exercicio dos seus dereitos ou obrigacións, podendo chegar á eliminación ou bloqueo da conta do usuario infractor, sen que medie posibilidade de indemnización algunha polos danos e prexuízos causados.

7. RESPONSABILIDADES E GARANTÍAS.

TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA non pode garantir a fiabilidade, utilidade ou veracidade de absolutamente toda a información e/ou dos servizos do Sitio web, nin tampouco da utilidade ou veracidade da documentación posta a disposición a través da mesma. 

En consecuencia, TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA non garante nin se fai responsable de: (i) a continuidade dos contidos do Sitio web; (ii) a ausencia de erros nos devanditos contidos; (iii) a ausencia de virus e/ou demais compoñentes daniños no Sitio web ou no servidor que o fornece; (iv) a invulnerabilidade do Sitio web e/ou a imposibilidade de vulnerar as medidas de seguridade que se adopten na mesma; (v) a falta de utilidade ou rendemento dos contidos do Sitio web; e (vi) os danos ou prexuízos que cause, a si mesmo ou a un terceiro, calquera persoa que infrinxise as condicións, normas e instrucións que TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA establece no Sitio web ou a través da vulneración dos sistemas de seguridade do Sitio web. 

Con todo, TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA declara que adoptou todas as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e do estado da técnica, para garantir o funcionamento do Sitio web e reducir ao mínimo os erros do sistema, tanto desde o punto de vista técnico, como dos contidos publicados no Sitio web. 

Se o usuario tivese coñecemento da existencia dalgún contido ilícito, ilegal, contrario ás leis ou que puidese supoñer unha infracción de dereitos de propiedade intelectual ou industrial, da normativa aplicable en material de protección de datos persoais e/ou calquera outro dereito, deberá notificalo inmediatamente a TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA para que esta poida proceder á adopción das medidas oportunas. 

TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA non garante a  licitud, fiabilidade e utilidade dos contidos fornecidos por terceiros a través do Sitio web. 

TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA non será responsable sobre a veracidade, integridade ou actualización das informacións publicadas no Sitio web provenientes de fontes alleas ao mesmo (noticias externas, informes de profesionais externos, etc.), así como tampouco das contidas noutros portais web mediante ligazón desde o Sitio web. 

TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA non asumirá responsabilidade en canto a hipotéticos prexuízos que puidesen orixinarse polo uso das citadas informacións. 

En todo caso, TERESA DEL ROCIO PAMPIN GARCIA resérvase o dereito para suspender, modificar, restrinxir ou interromper, temporal ou permanentemente, o acceso, navegación, uso, aloxamento e/ou descarga do contido e/ou uso de servizos do Sitio web, con ou sen previa notificación, aos usuarios que contraveñan calquera das disposicións detalladas nas presentes condicións de uso, sen que medie posibilidade do usuario de esixir indemnización algunha por esta causa.

8. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E  COOKIES

De conformidade co disposto pola lexislación vixente e aplicable en materia de protección de datos de carácter persoal, todos os datos de carácter persoal facilitados durante a utilización do Sitio web serán tratados de conformidade cos disposto na Política de Privacidade que todo usuario debe aceptar expresamente para poder utilizar e rexistrarse no Sitio web. 

Todo usuario que acepte as presentes condicións de uso, acepta de forma informada, expresa e inequívoca nosa Política de Privacidade, podendo exercer os dereitos que nesta materia correspóndenlle, segundo infórmase na mencionada Política de Privacidade.

9. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN COMPETENTE

Estas Condicións de Uso réxense pola lei española. As partes sométense expresamente, para a resolución dos conflitos e con renuncia a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais da Coruña. 

Para presentar reclamacións no uso dos nosos servizos o cliente pode dirixirse por correo á dirección electrónica ou física indicada na apartado “Identificación” comprometéndonos a buscar en todo momento unha solución amigable do conflito.

Esta web utiliza cookies para mellorar a experiencia do usuario. Se continua navegando consideramos que acepta o uso de cookies. OK Máis información